ОУ "Свети Климент Охридски"

с. Дъбравино, община Аврен, област Варна

 
 
 
 

 
 

Ваканции

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл . - есенна ваканция
22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна ваканция
03.02.2021 г. - 03.02.2021 г. - междусрочна ваканция
03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна ваканция 

 

Неучебни дни
19.05.2021 г.  - ДЗИ ПО БЕЛ
21.05.2021 г.  - ВТОРО ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втори учебен срок
31.05.2021 г.  (21.06.2021 г.)- за учениците от I - III клас
14.06.2021 г. (30.06.2021 г.) - за учениците от IV - VI клас                               

30.06.2021 г. - за учениците от VII клас

НВО IV клас

27.05.2021 г. - БЕЛ 
28.05.2021 г. - Математика 

 

НВО VII клас

16.06.2021 г. - БЕЛ 
18.06.2021 г. - Математика 
17.06.2021 г. - Чужд език (по желание на ученика)

Календар

 

 

 

Индикативен списък на услуги, предлагани от

организации, предоставящи обществени услуги

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища
 3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 4. Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места, определени от държавния план - прием
 5. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища, профилираните и професионалните гимназии, обединените и средните училища на места, определени от държавния план - прием
 6. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища, в XI клас в непрофилираните училища, профилираните и професионалните гимназии и средните училища на места, определени от държавния план - прием
 7. Издаване на диплома за средно образование
 8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 9. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 10. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 11. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 12. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 14. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 15. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 16. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 17. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 18. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образовани( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)